fbpx 3374857375976349
Zaznacz stronę
Regulamin

§ 1

Słownik pojęć

1. Serwis– dostępny w domenie strony internetowej opiekun-pomocnadlon.pl.
2. Administrator – Agencja usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i dzieci „Pomocna dłoń” Karolina Lewandowska z siedzibą w Bajerzu. REGON 384954176, NIP 8751563191
3. Agencja – użytkownik który może zarówno publikować Oferty jak i odpowiadać na
komentarze publikowane w Serwisie.
4. Cennik – spis Odpłatnych usług dostępnych w Serwisie wraz z podaniem ceny danej usługi.

5. Kody rabatowe – kod w postaci ciągu znaków udostępniany Użytkownikowi, pozwalający na obniżenie ceny Usługi.
6. Rejestracja – proces pozwalający na założenie Konta użytkownika.
7. Konto użytkownika – oznaczony ID, adresem e-mail i hasłem podanym przez użytkownik, zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w Serwisie. Założenie Konta użytkownika wymaga dokonania Rejestracji.
8. Oferty – ogłoszenia zawierające propozycje zleceń zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników oferujących zlecenia oraz Agencje

9. Profil – publiczna część Konta użytkownika poszukującego zleceń, zawierająca informacje o Użytkowniku poszukującym zleceń.

10. Potwierdzona tożsamość – udostępnienie Profilu, dostępne po dokonaniu weryfikacji przez Administratora zgodności wprowadzonych przez Użytkownika danych.
11. Referencje – opinia wystawiana Użytkownikowi poszukującemu zleceń i publikowania na Profilu.
12. Usunięcie konta –rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny za pomocą Konta użytkownika.
13. Zawieszenie konta –nie rozwiązuje umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; spowoduje ukrycie Konta użytkownika oraz jego Ofert dla innych Użytkowników Serwisu.
14. Treści – wszystkie treści, w tym zdjęcia, publikowane przez Użytkowników w Serwisie.
15. Odpłatne usługi – łącznie wszystkie usługi wymagające odpłatności, dostępne w Serwisie.
16. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

§ 2

Ogólne informacje korzystania z Serwisu/Portalu

1. Każda osoba korzystająca z Serwisów zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisów następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (w szczególności komputer, telefon, tablet), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.
3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet mimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami.
4. Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie wymaga posiadania poczty elektronicznej, oraz może wymagać możliwości realizacji przelewów pieniężnych lub posiadania karty płatniczej.
5. Z chwiląwejścia na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia przez każdą osobę z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na
udostępnieniu funkcjonalności Serwisu niewymagających Rejestracji.
6. Wraz z dokonaniem Rejestracji dochodzi do zawarcia przez każdą osobę z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
Prowadzenie Konta użytkownika,
Możliwość stworzenia Profilu,
Uzyskania dostępu do podglądu Ofert,
Możliwość dodawania Ofert,
Możliwość składania i rozpatrywania reklamacji,
Możliwość skorzystania z Kodów rabatowych,
udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji.
7. Wraz z potwierdzeniem przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności za Odpłatne usługi, dochodzi do włączenia danej Usługi i tym samym do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na świadczeniu danej Usługi. Umowa polega na:
Nieograniczonego dostępu do Profili,
Dostęp do bazy specjalistów, placówek i instytucji,
Możliwości dodawaniu Ofert,
Uzyskania dostępu do podglądu Referencji,
Możliwości odpowiadania na Oferty,
Możliwość opiniowania Profilu i dodawania komentarzy,
Możliwości wysyłania wiadomości do członków Serwisu.
8. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o odpłatności danej Usługi przed jej uruchomieniem wraz z podaniem ceny oraz zasad dostępu do usługi.
9. Niezależnie od powyższego, każda osoba korzystająca z Serwisów ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu koszt połączenia , którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisu.
10. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników Treści: bezprawnych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, obraźliwych, wulgarnych jak również jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisów. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub celów sprzecznych z prawem.

11. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, naruszającym Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego charakterze Treści przechowywanych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści.

§ 3

Rejestracja, konto użytkownika

1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.

2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Konto użytkownika aktywuje się w momencie zakończenia Rejestracji. Od momentu aktywacji Konta użytkownika, Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego Konta użytkownika. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym – adresu email oraz wybranego hasła.

3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy rejestracji oraz jego wyrejestrowanie w Serwisie. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.

4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po rejestracji ulegną one zmianie.

5. Przesłanie wypełnionego w całości formularza rejestracyjnego traktuje się jako zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

6. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto użytkownika w Serwisie.

7. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.

§ 4

Odpłatne usługi

1. Użytkownik, może skorzystać z Odpłatnej usługi. Koszty zostały określone w Cenniku.
Wraz z potwierdzeniem przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności za daną Usługę, dochodzi do włączenia danej Usługi i tym samym do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na świadczeniu danej Usługi. Umowa polega na:
Nieograniczonego dostępu do Profili,
Dostęp do bazy specjalistów, placówek i instytucji,
Możliwości dodawaniu Ofert,
Uzyskania dostępu do podglądu Referencji,
Możliwości odpowiadania na Oferty,
Możliwość opiniowania Profilu i dodawania komentarzy,
Możliwości wysyłania wiadomości do członków Serwisu.
Realizacja usługi w postaci włączonych Odpłatnych usług następuje po potwierdzeniu przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności.
Z chwilą włączenia Odpłatnych usług dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia Odpłatnych usług. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, określony każdorazowo przez Użytkownika, w ramach dostępnych okresów subskrypcyjnych.
W przypadku wyboru dokonania płatności kartą płatniczą z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, ważność Odpłatnej usługi będzie trwała przez okres wybrany przez Użytkownika, a następnie będzie się automatycznie przedłużała o takie same okresy. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, tj. kwotą za wybraną przez Użytkownika Odpłatną usługę.
W przypadku wyboru dokonania płatności w inny sposób niż wskazany powyżej w ust. 5 powyżej,ważność Odpłatnej usługi trwa jednorazowo przez okres wybrany przez Użytkownika, a po tym czasie ważność Usługi wygasa.
Użytkownik może wyłączyć automatyczne przedłużanie ważności Odpłatnej usługi w zakładce „ Mój profil” albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adreskontakt@opiekun-pomocnadlon.plW takim wypadku Odpłatna usługa zostanie wyłączona po upłynięciu okresu, na jaki ważność usługi została automatycznie przedłużona.

§ 5

Rozwiązanie umowy oraz prawa konsumentów

1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony.

2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez Usunięcie konta.

3. Użytkownik może również wysłać prośbę o usunięcie Konta użytkownika w Serwisie na adres kontakt@opiekun-pomocnadlon.pl

4. Jeżeli Użytkownik wykupił Odpłatne usługi, usunięcie konta przez Użytkownika konta nastąpi niezwłocznie, bez braku możliwości zwrotu opłaconych usług.

5. Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług z powodu:
a. Podawania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w szczególności nieprawdziwego konta e-mail, za pośrednictwem którego nie jest możliwe kontaktowanie się z Użytkownikiem,
b. Likwidacji Serwisu.
6. Rozwiązanie umowy i usunięcie konta spowoduje usunięcie wszelkich danych z Profilu oraz z bazy danych Administratora.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, może zostać zablokowane. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, nie wyłącza także odpowiedzialności Użytkownika wobec osób trzecich z tytułu dokonanych przez niego naruszeń.
8. Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym na odstąpienie od umowy dla Konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną) bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien poinformować Administratora o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone na piśmie, pocztą elektroniczną. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

§ 6

Referencje

1. Administrator zweryfikuje wystawione Referencje, kontaktując się bezpośrednio z osobą wystawiającą Referencje.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności wystawionych Referencji, jak również uzyskania informacji, że Referencje zostały wystawione przez samego Użytkownika, który wysłał prośbę o wystawienie Referencji lub przez osobę z nim spokrewnioną, Administrator może odmówić publikacji Referencji na Profilu, odmówić publikacji kolejnych Referencji, jak również może zawiesić działanie Konta użytkownika w Serwisie.

§ 7

Reklamacje

1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisu, usługami dostępnymi w Serwisie mogą być składane elektronicznie na adreskontakt@opiekun-pomocnadlon.pl, z dopiskiem „Reklamacja” w tytule maila.
2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.

§ 8

Własność intelektualna. Wizerunek

1. Prawa autorskie do treści umieszczanych przez Administratora w Serwisie, znaków towarowych, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i informatycznych, baz danych, jak również nazwa Serwisu podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub osobom trzecim.
2. Użytkownik z chwilą umieszczenia danych Treści w Serwisie udziela Administratorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Treści, na polach eksploatacji obejmujących rozpowszechnienie poprzez publiczne wyświetlenie i udostępnienie oraz zwielokrotnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet).
3. Gdy Użytkownik publikuje w Serwisie zdjęcie zawierające wizerunek Użytkownika lub wizerunek osób trzecich, Użytkownik potwierdza, że osoby te udzieliły stosownych zgód na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie.
4. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść
5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
adresów stron internetowych,
treści o charakterze reklamowym,
danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail
treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów,
innych treści o charakterze bezprawnym
Zamieszczenie przez Użytkownika wypowiedzi jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w Serwisie.
Agencja oraz Administrator nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników.
Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie oraz dystrybucję przez Serwis wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie.
Użytkownik udziela Serwisowi zgody na utrzymanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie grafik, zdjęć, projektów, informacji, Towarów prezentowanych przez Administratora i Agencję oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jestAgencja usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i dzieci „Pomocna dłoń” Karolina Lewandowska z siedzibą w Bajerzu.
2. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników są chronione w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Inne dane lub w celach innych niż powyższe mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika.
4. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.
5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Użytkownik proszony jest o podanie danych niezbędnych do świadczenia Usług ze względu na sposób funkcjonowania systemu zapewniającego świadczenie usług drogą elektroniczną: adresu e-mail, imienia i nazwiska.
6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwa i podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Administrator zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa kontroli przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w tej ustawie.

§ 10

Przerwy techniczne w działaniu Serwisu

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
2. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika z ważnych przyczyn w przypadku: zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwisy, Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, zmiany cen usług świadczonych w Serwisach lub z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
2. O zmianach w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Administrator informuje, że w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie:
a. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
b. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
c. językiem umów zawieranych z Serwisem jest język polski.
5. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny z siedzibą w Toruniu.
6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.