fbpx 3374857375976349
Zaznacz stronę

W tym roku ruszył II etap opieki wytchnieniowej. W Polsce wsparcie wytchnieniowe wciąż jest swoistą innowacją, z którą zaczynają eksperymentować poszczególne instytucje lub samorządy. Niestety, wiele osób, które potrzebują opieki i mogą z niej skorzystać, nie wiedzą o niej. W naszym artykule dowiesz się kto może skorzystać z tego rodzaju opieki, na czym ona polega i czy jest bezpłatna.

W 2019 roku szefowa resortu rodziny, zaakceptowała projekt rządowego wsparcie – program „opieka wytchnieniowa”. Program przyjął się w całej Polsce, dlatego w tym roku mamy kolejny etap. „Opieka wytchnieniowa” to drugi z programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia.

Ponad milion osób w naszym kraju to osoby wymagające całodobowej opieki. Są to niepełnosprawne dzieci, a także osoby dorosłe, niepełnosprawni umysłowo lub psychicznie lub obłożni chorzy – wszystkie osoby niesamodzielne. Z programu skorzystać będą mogli przede wszystkim opiekunowie i członkowie rodzin sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi.

W końcu członkowie rodzin czy opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad członkami rodziny wymagają wsparcia w postaci doraźnej pomocy od wykonywania zadań. Chodzi zarówno o ich zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, a co więcej o szansę na podniesienie własnych umiejętności i wiedzy w zakresie  opieki nad niepełnosprawnymi. Rządowy program ma zapewnić im tytułowe wytchnienie, czyli odpoczynek należny za czas sprawowania opieki. Celem wprowadzenia programu było przede wszystkim nagrodzenie opiekunów osób niepełnosprawnych prawem do zyskania należytego wypoczynku. Jest to przerwa od wykonywania obowiązków wynikający ze sprawowania opieki nad osobą chorą. Rząd postanowił umożliwić opiekunom skorzystanie z wolnego, organizując i opłacając na ten czas opiekę nad niepełnosprawnymi.

W przypadku dzieci ustawodawca przewidział jednak kilka dodatkowych kryteriów uszczuplających grono beneficjentów rządowego programu wsparcia. Ograniczona jest więc do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
– konieczności stałego i codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

„Opieka wytchnieniowa” od strony technicznej zaadresowana jest do gmin i powiatów. Zakłada on finansowe wsparcie samorządów poprzez zwrot nawet 80% kosztów poniesionych na realizację zadań programu.

Mowa o zapewnieniu opieki wytchnieniowej w kilku różnych formach: pobytu dziennego czy całodobowego, a nawet w formie poradnictwa specjalistycznego czy w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Pierwszy moduł programu dotyczy opieki nad niepełnosprawnym udzielanej w formie pobytu dziennego. Z tego modułu będą mogli skorzystać ci opiekunowie którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania podopiecznego.  Jest to rodzaj opieki na parę godzin w trakcie dnia. Jej celem jest wyręczenie opiekuna, który w tym czasie może choćby pójść do sklepu lub przychodni, załatwić jakieś sprawy w urzędzie albo po prostu odpocząć.

Moduł drugi polega na rozszerzaniu usług opiekuńczych do form pobytu całodobowego. Dzięki tej formie wsparcia podopieczny będzie mógł pozostać w ośrodku wsparcia posiadającym miejsce całodobowego, pobytu pozwalając tym samym opiekunowi na należyte wytchnienie od pracy. Takie rozwiązania funkcjonują w niektórych krajach jako urlop wytchnieniowy. Bywa on zbawienny gdy opiekun wymaga np. hospitalizacji, powinien pojechać na turnus rehabilitacyjny albo potrzebny mu jest krótki wyjazd wypoczynkowy , by zregenerować siły.

Moduł trzeci pozwala opiekunowi na skorzystanie z usług poradnictwa specjalistycznego oraz z możliwości nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki podopiecznego.

2019 roku opiekunowie niepełnosprawni mogli skorzystać aż z 14 dni opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, a więc w formie jaką gwarantuje moduł drugi programu. W przypadku modułu pierwszego i trzeciego opiekunowie mogli skorzystać z 240 godzin opieki.

Po przekroczeniu wskazanych limitów opiekunowie, których dochód nie przekroczył 350% obowiązującego kryterium dochodowego, musieli korzystać ze wsparcia. Za kolejne 240 godzin opieki i 14 dni opieki wytchnieniowej zapłacili połowę kosztów jej realizacji.

tegorocznej edycji jest to: 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego oraz 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Regeneracja siły jest opiekunom bardzo potrzebna. Sprawowanie długoterminowej opieki bywa bardzo obciążające dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Stres, wysiłek i wyrzeczenia, zwłaszcza gdy opiekun nie ma wsparcia ze strony rodziny, mogą prowadzić do poważnych dolegliwości i zaburzeń, utrudniających dalsza opiekę i codzienne funkcjonowanie.

Ilość godzin skorzystania z „wolnego” od opieki nad niepełnosprawnym, a więc z profitów gwarantowanych w programie, uzależniona jest od kryterium dochodowego. Jeśli dochód podopiecznego przekroczy wymagany limit, nie będzie on mógł skorzystać z dodatkowych dni wolnego poza tymi podstawowymi. W 2020 roku gmina/powiat kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020. W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni. Odpowiednia gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną. Usługi opiekuńcze realizowane są w ramach formy wsparcia i są bezpłatne.

Skorzystanie ze wsparcia:
– złóż wniosek o usługi wytchnieniowe do Ośrodka Pomocy Społecznej,
– Pracownik socjalny umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty:
– Orzeczenie o niepełnosprawności,
– Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel wypełniona przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego,
– Po analizie dokumentów i zakwalifikowaniu do programu skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o przyznaniu wsparcia.

Bywa i tak, że inicjatywę podejmują instytucje publiczne, które z problemami opieki spotykają się na co dzień. Jednym z przykładów jest Szpital Wojewódzki w Opolu, który postanowił zorganizować ośrodek czasowego pobytu, zapewniający wsparcie wytchnieniowe dla rodzinnych opiekunów osób starszych. Taka opieka jednak kosztuje, od 80 do 140 zł za dobę. Powodem powołanie takiego ośrodka było, po pierwsze, dostrzeganie problemu pacjentów, którzy po hospitalizacji nie wymagają  już leczenia, ale nadal nie są dość sprawni, by wrócić do domu. Po drugie, władze szpitala obserwowały, że również część pracowników ma problemy z kontynuowaniem pracy w związku z obowiązkami opiekuńczymi wobec swoich sędziwych bliskich. Zorganizowanie ośrodka krótkotrwałej opieki dawało szanse na złagodzenie obydwu problemów.